Tietosuojaseloste 

Tämä on Telilän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.  

Laadittu 25.5.2022. Viimeisin muutos 25.5.2022. 

 

Rekisterinpitäjä 

Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavien, samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten henkilötietojen käsittelyä:  

 • Telilän Sähkötyö Oy (2024940-1), Pukintie 242, 38200 Sastamala 
 • Sähkö-Sinssi Oy (2048714-3), Asemanrinne 9, 08500 Lohja 
 • Sähköliike E. J. Lehto Oy (1474248-6), Loimijoentie 4, 32700 Huittinen 

Tässä tietosuojaselosteessa viitataan koko yritysryhmään jatkossa nimellä ”Telilä”.  

Kaikissa tietosuojaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tsoy@telila.fi.     

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Telilän palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Telilä käsittelee rekisteriin kuuluvia tietoja palvelujen tuottamiseksi, tarjoamiseksi ja markkinoimiseksi.   

Henkilötietojen käyttötarkoitukset on kuvattu alla  

 • asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, mukaan lukien asiakasviestintä 
 • palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus 
 • liiketoiminnan kehittäminen 
 • mielipide- ja markkinatutkimukset 
 • suoramarkkinointi 
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen 
 • lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen 
 • koulutustarkoitukset 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 

 • Rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä asiakkaille ja sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Esimerkiksi suoramarkkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen perustuvat rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakas- tai vastaavaan suhteeseen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tällä perusteella suoritettava käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan. 

 

 • Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet. Rekisterissä käsitellään palvelun myymiseksi ja sen tuottamiseksi tarvittavia henkilötietoja.   

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja: 

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, osoitetiedot ja puhelinnumero 
 • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten yritys/organisaatio, tehtävänimike ja vastuualue 
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot 
 • www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite 
 • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin 
 • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot 

 

Henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja ei myydä ja niitä luovutetaan vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Telilä voi käyttää tietojen käsittelyssä erilaisia alihankkijoita esimerkiksi tarjoamiensa palveluiden tuottamiseksi. Telilä varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla alihankkijoita tietojen käsittelystä. Nämä alihankkijat käsittelevät tietoja ainoastaan Telilä toimeksiannosta ja lukuun. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset sitä edellyttävät. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan. 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle osoitteeseen tsoy@telila.fi. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin. 

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Oikeus tiedon korjaamiseen 

Telilä huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Telilä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Telilä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden. 

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tsoy@telila.fi 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. 

 

Evästeet 

Telilä kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. 

Käytämme evästeitä, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. 

Voit valita, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää verkkosivustoa, mutta tämä valinta saattaa rajoittaa sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta. 

 • Välttämättömät 
 • Elementor: Tätä evästettä käyttää verkkosivuston WordPress-teema. Sen avulla verkkosivuston omistaja voi toteuttaa tai muuttaa verkkosivuston sisältöä reaaliajassa. 

 

 • Kävijäseuranta ja analytiikka 
 • _ga : Google Analyticsin asentama _ga-eväste laskee vierailija-, istunto- ja kampanjatiedot ja myös seuraa sivuston käyttöä sivuston analytiikkaraporttia varten. Eväste tallentaa tiedot anonyymisti ja määrittää satunnaisesti luodut numerot yksilöllisten vierailijoiden tunnistamiseksi. 
 • _gid : Google Analyticsin asentama _gid-eväste tallentaa tietoja siitä, kuinka vierailijat käyttävät verkkosivustoa, ja luo samalla analytiikkaraportin verkkosivuston tehokkuudesta. Jotkut kerätyistä tiedoista sisältävät vierailijoiden määrän, niiden lähteen ja sivut, joilla he vierailevat nimettömänä. 
 • _gat_gtag_UA_148364612_1 : Googlen asettama käyttäjien erottamiseen. 

 

 • Suorituskyky 
 • ac_enable_tracking : Tämä eväste liittyy ActiveCampaigniin ja se on asetettu vahvistamaan, että seuranta on otettu käyttöön verkkosivustolla. Seurantaa käytetään luomaan raportteja verkkoliikenteestämme ja parantamaan sivuston käyttökokemusta. 

 

 • Mainos 
 • Uuid2 : AppNexus asettaa uuid2-evästeen, joka tallentaa tietoja, jotka auttavat erottamaan laitteet ja selaimet. Näitä tietoja käytetään alustan toimittamien mainosten valitsemiseen ja mainoksen tehokkuuden ja sen määritteen maksun arvioimiseen. 
 • Anj : AppNexus asettaa anj-evästeen, joka sisältää tietoja siitä, onko evästetunnus synkronoitu kumppanien kanssa. 

 

 • Muut 
 • Prism_25447900 : ei kuvausta 

 

Muutokset tietosuojakäytäntöön 

Telilä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Telilä suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.